≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Herman Fältström

Sverige måste kunna svara upp mot sina åtaganden såväl vad gäller nationella som internationella insatser. Sverige skall kunna hävda svenskt territorium och integritet samt skydd av svenska intressen.

Att den strategiska tyngdpunkten förskjutits norrut och österut från Centraleuropa och Östersjöutloppen är mycket påtagligt. Det är också påtagligt, att den verksamhet som äger rum i den norra delen av Europa alltid har varit närvarande. Transporter av råvaror, produkter och människor har till större delen — mer än 90 % — skett med fartyg. Det handlar om att övervaka och kontrollera hur haven utnyttjas. Min slutsats är att även om de lantmilitära styrkorna har minskat, kvarstår behovet att övervaka och kontrollera haven över, på och under havsytan i ökad omfattning.

Med andra ord: kapacitet att vara herrar i eget hus — den territoriella integriteten — har blivit allt viktigare.

Trots detta bedömer Försvarsmakten att en högre prioritering av ubåtsjaktförmågan inom nuvarande ekonomisk ram, skulle, för såväl marinförbanden som för Försvarsmakten i sin helhet, leda till en sammantaget lägre operativ effekt och därmed en försämring av förmågan att möta väpnat angrepp. Försvarsmaktens svar är i sin helhet hemligt. Med andra ord det mesta ska hållas hemligt så medborgarna hålls i okunskap.

Försvarsmakten begär fyra miljarder mer per år. Detta tar inte hänsyn till den minskning av anslaget (med fyra miljarder) som gjordes i 2004 års försvarsbeslut. Ej heller tar det hänsyn till förslaget (som sedan inte blev av) från Alliansen att successivt under tre år höja ramen till en nivå som 2008 var två miljarder högre. Finansdepartementet sägs planera för en höjning av anslaget med två miljarder under de kommande fyra åren.

Politikerna, riksdag och regering, bär det säkerhetspolitiska ansvaret. Försvarspolitiken och därmed försvarets utformning måste anpassas på sådant sätt att

försvaret kan ge politikerna tillräcklig handlingsfrihet att självständigt fatta beslut som gagnar Sverige.

Ryska Duman skickar brev till Sveriges riksdag och anser att det är Ryssland som ska bestämma hur Sverige ska agera. Ryske ambassadören begär företräde i UD och ifrågasätter svenskt beslut om samövning med Finland och USA. Statssekreteraren lämnar svar som innebär ett tillmötesgående till Rysslands politik. I regeringsdeklarationen konstaterar  Statsministern att Sverige inte ska gå med i NATO.

Politiken känns igen. Den är det tillmötesgående som karaktäriserat Sveriges politik under lång tid. Inte minst från Andra världskriget och framåt. Sverige ville inte stöta sig med Sovjetunionen och i dag inte stöta sig med Ryssland.

Signalen till omvärlden är tydlig.

Vi är inte herrar i eget hus.

 

Herman Fältström är hedersledamot i Kungl Örlogsmannasällskapet samt ledamot i Kungl Krigsvetenskapsakademien

Comments on this entry are closed.

 • Sven Hugosson

  Oklarheten kring hur samtalet fördes mellan UD och den ryske ambassadören beträffande eventuella JAS-landningar på Ämari gör också tydligt att vi inte vågar vara herrar i eget hus. Esterna välkomnar sådana landningar om det passar in i övningen. De är herrar i sitt eget hus.

 • UD:s agerande i frågan om JAS-landningar på Ämari är en SKANDAL.

 • En bra lägessammanfattning. Man måste dock fråga sig vem som styr i försvarshuset- UD eller FÖ? Eller kanske det är finansen?

 • Oberon

  Någon minnesgod försvarsvän som kommer ihåg statsminister Löfvens uttalande vid den med försvarsministern och överbefälhavaren gemensamma presskonferensen den 14 november?

  ”Sveriges säkerhetspolitik syftar till att värna vårt lands territoriella
  integritet och vårt nationella oberoende.
  Att säkra sitt lands gränser hör till en regerings absolut främsta
  uppgifter.
  Bakom vaktslåendet kring vår territoriella integritet finns
  naturligtvis en bred och självklar uppslutning i Sveriges riksdag.”

  ”Men låt mig säga så här, klart och tydligt, till dem som bär ansvaret::
  Detta är fullkomligt oacceptabelt.
  Vi ska inte ha någon främmande undervattensverksamhet i våra
  vatten.
  Vi kommer att stärka vår förmåga att upptäcka och identifiera dem
  som är ute i olagliga ärenden på svenskt territorium.
  Vi kräver att Sveriges gränser respekteras.”

  ”Men det vi kan göra det är att öka riskerna för upptäckt.
  Den som överväger att olagligen ta sig in på svenskt territorium ska
  dessutom ha klart för sig vilka enorma risker detta innebär för dem som kan vara direkt inblandade i sådana kränkningar.
  Vi kommer att försvara vår territoriella integritet med alla tillgängliga medel.
  Och jag vill påminna om att försvarsmakten har alla de befogenheter
  som behövs för att i ett kritiskt läge förhindra att en främmande
  farkost kommer undan, i sista hand med militära tvångsmedel.”

  Passa på att ladda ner statsministerns uttalande från regeringens hemsida medan det fortfarande är tillgängligt. Det förefaller inte helt otänkbart att det i den stundande postpropositionsdebattens svallvågor kommer att raderas av någon förment välvillig tjänsteman på regeringskansliet…

 • Bengt Lewén

  Ryssland förstår man inte med förståndet. I övrigt anser jag att Sverige skall gå med i Nato. Nu.