≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungl Krigsvetenskapsakademien ger ut Handlingar och Tidskrift sedan 1796. Den vill spegla diskussionen och åsikter då och nu om vår gemensamma säkerhet och trygghet. En grannlaga uppgift som kräver ett gediget kvalitetsarbete utan fördröjningar av de medverkande under redaktörens ledning. Redaktionsutskottet, som sammanträder inför utgivningen av varje nytt nummer, bistår redaktören.

Anvisningar till författare

Författaren ansvarar för att artikel som insänds är språkgranskad och genomarbetad och sänder originalmanuskript i Word till redaktionen på info@kkrva.se. Författarens namn, adress, e-postadress, telefon- och ev faxnummer ­an­ges i mailet. Författare till inträdesanförande och årliga redo­visningar bör begränsa antal tecken (inkl blanksteg) till högst 30 000 resp 60 000.

Vetenskapliga artiklar inom Akademiens ­område, se Peer-Review »

Förslag till illustrationer bifogas separat. Obs! Det räcker inte att bilderna är inmonterade i ett word- eller powerpointdokument. För tryck krävs att bilderna är bifogade som separata högupplösta bildfiler, dvs minst 300 dpi.

Akademiens skrivhandbok med våra skrivregler finns att hämta här »

Redaktionen språkgranskar manuskriptet och åter­sänder det till författaren. Författaren granskar redaktionens förslag till förtyd­liganden etc och meddelar skriftligen eventuella synpunkter.

Särtryck och lösnummer

Särtryck beställs hos redaktionen, efter överens­kommelse om pris, med uppgift om antal och adresser för leverans och fakturering. Lösnummer kostar 105 kr/ex inkl moms + frakt och beställs via mail direkt från vår distributör, se kontaktinformation här »