≡ Menu

Kungl Krigs­veten­skaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.

Akademien ska främja vetenskaper av betydelse för fäderneslandets försvar samt följa och bevaka forskning och utveckling av betydelse för rikets säkerhet och försvar.

Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.

Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verksamhet som ett vetenskapligt instrument inom säkerhets- och försvarsområdet.

Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!

Klicka på bilden för mer information.

K A L E N D A R  I U M
H A N D L I N G A R  &  T I D S K R I F T
F Ö R S V A R  &  S Ä K E R H E T

Kungl Krigsvetenskapsakademien är en kunglig akademi, vilket innebär att Hans Majestät Konungen är dess beskyddare.

Akademien har cirka 400 ledamöter, var och en specialist på sitt område. Tillsammans utgör ledamöterna en resurs med bred kompetens inom alla discipliner som berör säkerhets- och försvarspolitiken.

Ledamotskapet bygger på ett personligt och ideellt engagemang. Många ledamöter gör stora insatser för akademien, men det är endast en handfull ledamöter som arbetar med akademien till vardags. Det är de som är ämbetsmän eller sitter i ledningen för de olika avdelningarna. Vissa ledamöter utför andra förtroendeuppdrag som att vara projektledare m m.

Läs mer om akademiens organisation »