≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

av Patrik Oksanen

Foto: Drop of Light / Shutterstock

Är Nuclear Ban Treaty till gagn för svensk säkerhet? Utrikesministern tror så. Patrik Oksanen tror det definitivt inte.

Utrikesminister Margot Wallströms uttalanden i SVT Rapport på Nyårsdagen att ”Nato ska avstå från att säga saker som upplevs som press och hot mot Sverige” har väckt många reaktioner. Samtidigt är det upprepning av tidigare budskap från utrikesministern. Bakom uttalandet ligger frågan om Sverige ska skriva på Nuclear Ban Treaty, kärnvapenförbudsavtalet, eller inte. Inget land vid Östersjön, förutom Sverige, överväger att skriva på.

Bloggen har fått tillstånd att publicera en längre ledartext som beskriver konflikterna och spelet kring avtalet.

Texten publicerades första gången 1:a a september i Östersunds-Posten, Hudiksvalls Tidning, Ljusnan, Ljusdals-Posten och Söderhamns-Kuriren, samtliga en del av tidningskoncernen MittMedia. Rubriken är ”Wallströms kärnvapendröm för Sverige mot säkerhetspolitisk atomvinter”.

Bakom texten ligger både offentliggjorda UD-handlingar, internationella bedömares ”arbetsdokument” samt samtal med ett tiotal källor, från flera länder, med insyn i diplomatin kring avtalet, under villkor om anonymitet. [läs mer…]

Nils Daag

Nils Daag

av Nils Daag

Ett bestående intryck från dryga fyra decenniers befattning med  utrikes-och säkerhetspolitiken är hur ofta såväl beslutsfattare som experter och allmänhet överraskas av händelseutvecklingen. Ett skäl kan vara att den allt snabbare utvecklingstakten gör att de begränsade resurserna  i första hand måste ägnas åt att hantera akuta utmaningar. Det finns inte tillräckligt med tid för det framåtblickande. Men detta kan inte vara hela sanningen, om man exempelvis beaktar de enorma analysresurser som  USA förfogar över.

Andra förklaringar kan vara ”flockmentalitet”. Det är svårt att få genomslag för ”udda” idéer såväl inom förvaltningen som i den akademiska världen. Likaså tycks det finnas ett tomrum mellan det dagsaktuella och det riktigt långsiktiga. Denna bristmedelfristigt perspektiv gäller inte minst vårt eget land. Mellan det dagliga handläggandet på exempelvis UD och underlaget till Försvarsbesluten som spänner över decennier saknas ofta analyser. Och även där sådant underlag finns, saknas system och former för att presentera detta för beslutsfattarna. [läs mer…]

av Mats Bergquist

Den då och då uppblossande diskussionen om en europeisk försvarsdimension har aldrig mött någon genklang i Sverige. Det är nästan bara Carl Bildt som emellanåt tagit upp ämnet. Debatten här har när det gäller EU främst rört ekonomiska aspekter. Det var under folkomröstningskampanjen 1994 slående att säkerhetsfrågorna lyste med sin frånvaro. Den säkerhetspolitiska debatten har främst handlat om det bilaterala förhållandet till USA eller andra Nato-länder – och på senare år frågan om en eventuell anslutning till Nato. Det bilaterala samarbetet med centrala Nato-länder är i den sittande regeringens optik, ett slags Plan B om alliansfriheten skulle bli omöjlig att upprätthålla. [läs mer…]

av Nils Daag

Det råder betydande samstämmighet i Sverige kring den starkt negativa säkerhetspolitiska utvecklingen. Däremot skiljer sig uppfattningarna åt beträffande vilka åtgärder som bäst gagnar vår säkerhet. Debatten har under senare år koncentrerats på Nato-frågan och försvarsanslagen. Regeringen har vidare satsat på bilateralt samarbete, med såväl enskilda länder som Nato. Vad gäller de globala hoten understryks, inte minst mot bakgrund av Sveriges plats i säkerhetsrådet, FN:s roll. [läs mer…]

av Mats Bergquist

Under senare års Nato-debatt har motståndare till medlemskap nästan alltid hänvisat till den tvåhundraåriga obrutna tradition av neutralitet eller, numera, alliansfrihet Sverige representerar. En sådan framgångsrik politik överger man inte utan vidare. Anhängarna av medlemskap brukar på motsvarande sätt hävda att denna tradition inte alls är så obruten som det sägs; särskilt refereras då till det samarbete som Sverige under det kalla kriget i hemlighet bedrev med USA och en del Nato-länder och som bl a beskrivits i Mikael Holmströms bok. Alltså är steget till medlemskap inte långt.

I själva verket har ingen av sidorna helt fel. Alliansfriheten har sedan paradigmskiftet 1812 (-1814), då Sverige under Bernadottes ledning efter ett likaså tvåhundraårigt engagemang på kontinenten, drog sig tillbaka från den europeiska scenen, varit huvudlinjen i svensk säkerhetspolitik. Denna har, med en formulering jag använde under ett finsk-svenskt säkerhetspolitiskt seminarium häromveckan på President Niinistös sommarresidens, varit Plan A. Men denna Plan A har ofta, men inte alltid, ackompanjerats av en Plan B, avsedd att fungera för den händelse alliansfriheten skulle kränkas av någon stormakt. Omvärlden skulle kunna utgå från att inga anfallsföretag mot främmande makt skulle utgå från svensk mark – om således svensk alliansfrihet respekterades. Men om Sverige skulle komma med i ett krig i vår del av Europa skulle Plan B kunna medföra politiskt eller militärt stöd från en annan stormakt.  [läs mer…]

Av Niklas Granholm

Flera storskaliga förändringar i internationella relationer kommer nu allt mer frekvent. Det är allt tydligare tecken på att en annorlunda fördelning av makt och inflytande i det internationella systemet är på väg. De allt fler och samtidigt rörliga delarna gör det svårare att förutse utvecklingar som påverkar oss alla på olika sätt. Hur ser växelverkan mellan dessa förändringar ut? På vilka sätt kan de förstärka varandra och på vilka sätt kan de ta ut varandra? Hur påverkas aktörer som Sverige?

Två av de utvecklingar som hittills inte sammanhängande uppmärksammats rör förskjutningar av europeiska förhållanden. I växelspelet mellan in- och utrikespolitiska sammanhang förskjuts och förändras de roller som viktiga aktörer spelar och förmår spela. Storbritannien och Tyskland, två av de centrala Europeiska aktörerna, står i fokus för detta inlägg.

För Storbritannien har de senaste åren inneburit att flera långsiktiga utvecklingar ungefär samtidigt nått en fas där vägval inte längre kan skjutas upp. Relationen till Europa har alltid varit omstridd och oppositionen mot det europeiska samarbetet har på senare år åter tagit sig sådana former att ett brittiskt EU-utträde, ”Brexit”, framstår som en realistisk möjlighet. Den inrikes scenen har tvingat fram en folkomröstning under 2017 eller tidigare av ett omförhandlat EU-avtal för Storbritannien. Ett nej till ett omförhandlat avtal ska innebära utträde ur Unionen. Entusiasmen för detta bland de flesta EU-medlemsstater för detta brittiska á la carte-förfarande är minst sagt begränsad. Samtidigt har den komplicerade relationen mellan centralmakten i Whitehall och det sedan slutet av 1990-talet delvis självstyrande Skottland accentuerats. Även om förra årets folkomröstning om ett självständigt Skottland besvarades med nej, har processen fortsatt med ökade krav på decentralisering av makt och inflytande. Om Skottland har självstyre, varför kan inte Wales, Nordirland och England också få mer av det? Framgångarna för de skotska nationalistpartier, SNP i vårens allmänna val, innebär att de argumenten kommer att höras tydligt. Skulle Storbritannien rösta för EU-utträde, kommer kraven på en förnyad folkomröstning för skotsk självständighet att förnyas.

Dessa inrikespolitiska förändringar tar upp mycket av den politiska energin, och vissa utrikespolitiska frågor har sådana laddningar och inrikes kopplingar att de ibland blockerar ett effektivt utrikes agerande. I Ukrainakriget var man länge närmast frånvarande och inte heller har man spelat någon framträdande roll i EU:s olika processer. Det oväntade utfallet av de allmänna valen i maj gav en solid majoritet för de konservativa, motsatt i stort sett alla prognoser som pekade på koalitionsregering i en eller annan konstellation. Premiärminister Camerons nya regering har därmed en något mindre komplicerad situation, men kommer inte undan den starka oppositionsfraktionen inom sitt eget parti rörande Europafrågorna. Ekonomin har börjat återhämta sig och i den nyligen framlagda budgeten finns bl.a. uttalade löften om att leva upp till NATO:s mål på 2 % av BNP till försvarsutgifter. Storbritannien har hittills varit ett av de få NATO-länder som levt upp till det kravet. Bekymrade uttalanden från insatta försvarsanalytiker pekar på att detta kommer att bli mycket svårt: förnyelsen av den ubåtsbaserade kärnvapenavskräckningen som nu ska passas in i försvarsbudgeten, de två nya hangarfartygen och tillhörande, allt dyrare, flygsystem samt andra brister som följt på det senaste årtiondets fokus på insatsen i Afghanistan, pekar på att detta kommer att kräva en budgetprocess i den högre skolan för detta ska gå ihop med någon trovärdighet. Indikationer på utfallet kan väntas i slutet av 2015 i Strategic Defense and Security Review, SDSR, liknande den svenska försvarsberedningen.

Tysklands roll är också under förändring. Landet fick en mer aktiva roll efter det kalla krigets slut där integreringen av Östeuropa och försöken att ge Ryssland en ny roll låg i fokus. 1990-talets balkankrig spelade också in. En ytterligare förnyelse påbörjades också i den tyska debatt som följde av det rysk-georgiska kriget 2008. Hur skulle Tyskland kunna spela en mer aktiv roll utan att samtidigt uppfattas som Europas ”school bully”? De historiska erfarenheterna är viktiga, och kom till uttryck inför beslutet att inte rösta för eller delta i den av FN:s säkerhetsråd sanktionerade insatsen i Libyen 2011, tillsammans med Ryssland, Kina, Indien och Brasilien. Den fortsatta utvecklingen, där inte minst Förbundskansler Merkel spelar en ledande roll, visar att Tyskland idag spelar en tyngre roll än man tidigare önskat och haft möjlighet till.

Tyskland har visserligen inte sökt denna roll, men accepterar att ta på sig ett större ansvar när det gäller de centrala frågorna för europeisk säkerhet. Ukrainakriget och nu senast den grekiska Eurokrisen är tydliga exempel. Agerandet i Eurokrisen pekar också på att Tyskland önskar kanalisera sitt agerande genom de centrala multilaterala organisationerna – i detta fall EU. I Mellanöstern har man stött motståndet mot ISIS militärt, personellt och materiellt genom stöd till den kurdiska sidan – tyskt stöd till en icke-statlig aktör i Mellanöstern, alltså. Den långsiktiga satsning som genom utbyte, handel, investeringar m.m. byggde på föreställningen att detta på sikt skulle demokratisera Ryssland.  En stark grupp av äldre statsmän och delar av det tyska näringslivet ingick i den grupp av Ruslandversteher som drev på denna linje. Här finns vissa likheter med den Ostpolitik som Västtyskland bedrev gentemot dåvarande Östtyskland. Det står dock klart att Rysslands förändrade agerande gjort att denna inkluderande linje i tysk rysslandspolitik nu kommit till vägs ände. Tyska företrädare påpekar att om Ryssland skulle ändra sitt uppträdande är Tyskland öppet för dialog, men man understryker samtidigt att inget tyder på att så skulle vara fallet. Tysklands omorientering är på inget vis avslutad, och är med stor sannolikhet inte reversibel – man har en annorlunda omvärld att förhålla sig till. Förutom en förändrad diplomati, innebär det också en förnyad satsning på det militära försvaret. Något ökade försvarsutgifter, vissa nya system för luftförsvar, nya fartyg och återtagning av skrotning av stridsvagnar har redan beslutats. Personalramen ligger dock fast och värnplikten som avskaffats verkar inte vara på väg tillbaka. Eventuella större strukturförändringar av Bundeswehr kan väntas i den vitbok om Tysklands försvarssatsningar som kommer under 2016. NATO:s roll är fortsatt central för tysk försvarsförmåga och man önskar fortsatt en ledande roll i EU. Hur Tyskland under kommande ordförandeperiod i Organisationen för samarbete och säkerhet, OSSE, kommer att agera är en annan indikator att följa.

Denna skissartade bild av brittiska och tyska försvars- och säkerhetspolitiska dilemman pekar på att viktiga förskjutningar med implikationer för europeiska och transatlantiska säkerhets­förhållanden. Ett Storbritannien som under överskådlig framtid blir alltmer upptaget av inre förhållanden och med en ökande tveksamhet inför sitt EU-medlemskap kan enligt flera bedömare leda till en nedväxling av landets internationella roll. Förslag om att istället utveckla brittiska samväldet som fokus för en ny brittisk politik stupar sannolikt på att samväldesländerna inte önskar det. Det special relationship  med USA som sedan andra världskriget utgjort en hörnsten i utrikes- och säkerhetspolitiken påverkas också. Tidigare brittiska regeringar har åtminstone delvis byggt relationen på att man kunnat ”leverera Europa” via EU-medlemskapet genom att förklara europeisk komplexitet för USA.  En stark försvarsmakt, medlemskapet i NATO, samt en god beredskap och förmåga att bidra till expeditionära operationer var andra delar. Även här har en försvagning av brittiska förmågor på flera områden sedan ett knappt årtionde spelat in. Innebär det att Little Britain är på väg eller är det en tillfällig nedväxling av brittisk vilja och förmåga till utrikes- och säkerhetspolitiskt agerande? Är i så fall ett USA som traditionellt förlitat sig på Storbritannien för europeiska säkerhetsfrågor fortsatt intresserat om en sådan utveckling skulle bli bestående? Ytterst handlar det om förtroendet hos allmänheten för det utrikespolitiska agerandet. Här har något förändrats. Motiven för insatsen i Irak 2003 ifrågasätts och är föremål för utredning i en statlig kommission samt att det med tiden blev allt svårare att förklara värdet av insatsen i Afghanistan relativt mänskliga och ekonomiska kostnader. En brittisk regering kan som följd av detta inte längre ensamt fatta beslut om att gå i krig utan parlamentsbeslut. Läggs till detta de inrikes frågorna, har en brittisk regering fler begränsningar för sitt handlingsutrymme än tidigare samt måste ägna mer politisk energi åt inrikesfrågorna. Det är troligt att denna situation varar länge, även om det också finns indikationer på att det förändrade ryska agerandet kan leda till en omprövning. Här finns en öppning för att Storbritannien som en av de ledande demokratierna blir en del av en förnyad europeisk solidaritet.

Tyskland söker en ny roll i Europa. Utvecklingen i den riktningen gick länge sakta och hade bakslag, men de senaste årens händelser pekar på att man nu är på väg mot en mer aktiv och direkt roll. Av särskilt intresse är att Tyskland som del av denna utveckling också ser över sitt agerande gentemot Nordeuropa. Frågan som ställs i Berlin går ofta ut på vad de nordiska länderna förväntar sig av Tyskland. Frågan kan tolkas som en önskan om utbyte och dialog. Tonen är mycket annorlunda jämfört med när Nordstream, gasledningen från Ryssland till Tyskland, skulle byggas – då var det inte tal om konsultationer i förväg.

Förskjutningarna påverkar också de transatlantiska relationerna, av central betydelse även för Sverige. USA som nu åter ökar sitt intresse för Europa kan välja att i högre grad samarbeta med Tyskland än Storbritannien. Ett pragmatiskt Washington som ringer Berlin oftare än London, påverkar hur politiken utvecklas. Här ligger kärnan för Sverige – ett Tyskland med ökande tyngd i agerandet och ett Storbritannien som för överskådlig tid kan vara på väg att checka ut från högsta divisionen i europeisk säkerhetspolitik borde påverka vårt eget utrikes- och säkerhetspolitiska agerande.

 
Författaren är forskningsledare vid FOI och ledamot av KKrVA.

Det är väldigt bra att försvars- och säkerhetspolitiken får ett litet större utrymme än vanligt i valrörelsen och journalisternas frågor är nu lite mer närgångna än annars. Här kommer några reflektioner kring några teman för er som har att bevaka området i valtider:

1. Vårt regeringsalternativ vill förstärka försvaret

I debatten har den strukturella obalansen försvunnit. FOI bedömer underskottet för personal i den pågående reformen till 1,5-2 Mdr/år. Riksrevisionen anger bristerna för materiel till 3-5 Mdr/år. Först år 2024 vill politiken på pappret avhjälpa detta underskott (5,5 Mdr-nivån), vilket innebär att 2009-försvaret inte kommer att komma på fötter, då det inte kommer att finnas pengar på vägen dit. För säkerhets skull vill politiken dessutom tillföra ytterligare 10 stridsflygplan, en ubåt och bättre luftvärn inom samma ram, något som ytterligare kommer spä på obalansen mellan ambition och resurser.

2. Det är en ”annan Putin” – Under Medvedev var det mycket bättre.

2008 med Medvedev som president provocerade Ryssland fram ett krig med Georgien. Medvedev vägrade komma tillbaka till CFE-fördraget, ett avtal som Försvarsberedningen hade beskrivit som centralt för den europeiska säkerhetsordningen. 2010 uppdaterades en ny militär doktrin och det ursinniga upprustningsprogrammet lades fast med Medvedev vid rodret.

Man ville helt enkelt inte se tecknen eller höra varningarna. Istället försöker man avkräva andra på exakta förutsägelser om förlopp, vilket naturligtvis ingen klarar av.

På samma sätt tror/vill man att Ryssland inte klarar av sitt monumentala upprustningsprogram på 25 % av statsbudgeten. Svag ekonomi och beroende av energipriserna, säger man.

Man vill inte läsa ryska doktriner om krigföring. Ekonomisk krigföring som startar med sanktioner är inget alternativ till krig, det är ett preludium. Ryssland har amorterat av det mesta av sin statsskuld, för landet ser detta som en försvarsåtgärd, medan Väst med mycket stor skuldsättning privat/offentligt och ett obefintligt räntesänkningsutrymme är inte alls rustat för attacker på den finansiella sektorn eller manipulationer av densamma. På samma sätt kommer man att hjälpa till att hålla energipriserna på önskad nivå, där man kan.

Lägg därtill en mycket starkt politiskt stöd för den ryske presidenten på hemmaplan och en mycket högre indifferens i samhället mot påfrestningar och umbäranden, så ser kalkylen annorlunda ut i Kreml. Vad ska man använda den krigsmakt till som man satsar på till 2020?

3. Försvara oss mot vadå?

Vi tror inte att ett annat land ska angripa oss ensidigt. Det heter att vi hanterar kriser och krig ”tillsammans med andra”, fast de andra har inga avtal, planer eller övningar för att hjälpa oss. Det är inte så konstigt, för de har inga resurser för detta heller. De europeiska krigsmakterna har en usel expeditionär förmåga. Det är bara USA som klarar av att projicera militär makt i stor omfattning och på kort tid.

Det finns också en ny invändning mot paradigmet om det osannolika angreppet. När Ryssland genomförde sin övning mot Sverige långfredagen 2013 – vilket annat land övade man mot samtidigt då?

Dessutom har man inte ett försvar för att enbart genomföra krig. En viktig förmåga är storlek och uthållighet för att stå emot militära påtryckningar i form av systematiska kränkningar, något som det finns stora brister i för svensk del.

4. Det är ett nytt läge i Europa

Det finns ingen kritik att rikta mot politiken när det gäller förmågan att erkänna det nya läget efter Rysslands aggression i Ukraina. Men, åtgärderna för det egna försvaret står inte i paritet med insikten alls.

2004 skrev Riksdagen att vi vid allvarlig och varaktig försämring av det säkerhetspoltiska läget skulle ta successiva beslut för att förstärka vår försvarsförmåga. Det har gått sex månader sedan Ukrainakriget startade och sex år sedan Georgien. Det största problemet enligt SvD när det gäller det nya Värdlandsavtalet som väntas inom kort har varit Finansdepartementets motstånd mot moms- och skattefrihet.

Inga beslut om att öka organisationen här och nu har tagits.

Rättelse/reflektion: Ingen av ledande politikerna har ännu tagit ordet Krig i sin mun. Våra utrikes- och försvarsminstrar har dock bekräftat att ryskt artilleri bekämpar mål inne i Ukraina.

5. Vi har ett ”sätt in valfritt superlativ”-försvar

Idag står Gotland utan kvalificerade förband. Svenska armén har en (!) förstärkt bataljon gripbar inom någon vecka för att lösa stridsuppgifter i hela landet. Hälften av Hemvärnet kan lösa sina bevakningsuppgifter och enklare stridsuppgifter. Flottan har inte råd med sin slutövning och endast två av stridsflygdivisionerna har duglighet för kvalificerad strid. Nästan halva organisationen bemannas idag av grundutbildade värnpliktiga som inte är samövade med de frivilliga soldaterna. De får heller inte kallas in annat än vid krig, krigsfara eller utomordentliga förhållanden.

Personalen är fantastisk och Försvarsmakten kan avdela enstaka enheter (plutoner/fartyg/flygplan) för brandbekämpning och andra stöduppgifter på ett bra sätt. Men, vi har inte haft en anmälspliktig övning enligt Wiendokumentet sedan 1993. Försvarsmakten är inte utformad för mer än att möta ett hot i en del av landet, än mindre hejda det, när det är klart.

Till detta kommer ett obefintligt civilförsvar som kan hantera stora störningar i livsmedels- och elförsörjning samt telekommunikationer. Avvecklat. This parrot is dead.

Sveriges säkerhetspolitik

anförande inför Kungl Krigsvetenskapsakademien 4 december 2013
av Carl Bildt

Tack för inbjudan att komma hit och tala om Sveriges säkerhetspolitik.

Jag noterar att jag inte – med undantag av en diskussion 2002 – har talat inför akademin sedan jag höll mitt inträdesanförande i denna avdelning på exakt detta datum för 23 år sedan. Det är ju ett tag sedan.

Då talade jag i skuggan av de säkerhetspolitiska utmaningar som vi har haft att hantera under det kalla krigets kalla decennier. Framför allt försökte jag då sätta in de undervattenskränkningar som vi utsattes för under denna period i ett större och lite längre sammanhang.

Det är alltid nyttigt att blicka bakåt och försöka att lära av det som varit när man försöker att formulera den politik som skall föra oss framåt. Vi skall inte vara det förflutnas föreställningars fångar, men vi får heller aldrig glömma dess lärdomar. Och om dessa kommer det alldeles säkert att diskuteras åtskilligt runt om i Europa under de månader som kommer.

För hundra år sedan skrev vi december 1913. Det var en tid av europeisk osäkerhet – två krig på Balkan hade just avslutats – och det var också en tid av intensiv svensk försvarsdebatt. Sven Hedins varningsord om Rysslands fientliga avsikter och dess alarmerande upprustning inte minst i dess finländska storfurstendöme rungade genom debatten. Uppe i norr hade bygget av det väldiga fästningsverket vid Boden just avslutats. Det hade samlats in pengar till nya pansarbåtar.

Så kom då ödesdigra 28 juni 1914. Då föll de skott nere i Sarajevo som kom att utlösa den händelsekedja som med mobiliseringsplaner, stödförpliktelser och fatal kortsiktighet snabbt kom att göra det tredje Balkan-kriget till det första världskriget. Gnistan som tände den brand som skulle förstöra och förgöra så mycket.

Från sitt ståtliga rum blickade den dåvarande brittiske utrikesministern Edward Grey ut över London, konstaterade att ”the lamps are going out all over Europe, we shall not see them lit again in our lifetime”.

Vi vet vad som följde. Skyttegravar. Masssdödande. Giftgaser. Revolution. Depression. Kommunism. Fascism och nazism. Folkmord. Atombomb. Delning. Järnridå.

Det var först när den förhatliga mur genom Berlin som delat en stad, en nation och en kontinent föll i november 1989 som ljusen kunde börja tändas i Europa i dess helhet igen.

I den intensiva debatten i vårt eget land för ett sekel sedan var de flesta övertygade om att Ryssland stod i begrepp att anfalla oss. I efterhand vet vi att planerna i St Petersburg i stället handlade om hur man skulle kunna möta ett förmodat gemensamt tysk-svensk anfall mot huvudstaden. Och den tron ledde nästan till konflikt.

Den 9 augusti 1914 beslöt den energiske befälhavaren för den ryska Östersjöflottan, amiral von Essen, om ett anfallsföretag mot den svensk-tyska flottavdelning som antogs ligga vid Fårösund. Men strax utanför Finska Viken återkallades flottstyrkan till sin bas i Helsingfors efter det att man fått klart för sig den neutralitetspolitik som Sveriges regering då deklarerat.

Men illa kunde det ha gått.

Under hela det förra seklet arbetade vårt försvar med planering för att kunna möta antingen det som betecknades som Krigsfall I Tyskland eller Krigsfall II Ryssland – ett mer teoretiskt Krigsfall III England var sällan föremål för seriöst arbete. Under ett skede var det tydligt det första krigsfallet som sågs som det farligaste. Under senare skeden var det uppenbart att det var det andra som tog över helt. Och försvaret förändrades förvisso under dessa svåra decennier.

Det första världskrigets slut innebar en dramatisk förändring. De tidigare dominerande imperierna – såväl det ryska som det tyska – försvann. Vid Östersjön såg vi en rad självständiga stater stiga fram – Polen, Litauen, Lettland, Estland och inte minst Finland.

Sveriges säkerhetspolitiska läge förbättrades dramatiskt. Vi trodde på nya Nationernas Förbunds möjligheter. Försvarsbeslutet 1925 innehöll förvisso viktiga inslag av modernisering – att bilda ett flygvapen var viktigare än att behålla ett kavalleri – men innebar dock en betydande försvagning. Vi ville tro på freden.

Vi vet hur det gick. 1930-talets beslut innebar försiktiga steg mot förstärkning, men i april 1940 var vår beredskap knappast god. Den forcerade upprustning som då inleddes kom inte att ge sina fulla resultat förrän efter det att det världskriget fått sitt slut i Europa i maj 1945.

Men efterkrigsdecennierna innebar en satsning på ett starkt försvar. Detta som stöd för en politik som efter sammanbrottet för förhandlingarna om ett skandinaviskt försvarsförbund strävade efter att öka sannolikheten för att hålla vårt land utanför ett nytt europeiskt storkrig.

Och även om dåtidens militärledningar stundtals grymtade missnöjt – inget försvarsbeslut under efterkrigstiden har undgått kritik – bör det nog sägas att det som då byggdes upp var ett starkt inte bara militärt utan också civilt, ekonomiskt och totalt försvar. Från en underrättelsetjänst som skulle ge oss förvarning över ett system för full mobilisering av samhällets samlade värnkraft till förberedelser för motståndsrörelse om utvecklingen trots allt skulle gå så illa. Varje svenskt hushåll informerades om att varje meddelande om att motstånd skulle uppges var falskt. Det var en imponerande nationell satsning vars fulla historia ännu inte i alla delar kunnat skrivas.

Men det var också decennier med tydliga tendenser till en schizofreni mellan den ytligare och yvigare bilden av vår utrikes- och säkerhetspolitik och en inre, mer dold och tyngre del av säkerhets- och försvarspolitiken. Omvärlden visste väl om den hårda kärnan, men den inhemska debatten fick ofta nöja sig med annat.

Kanske kan detta illustreras också av det viktiga och riktiga beslut som togs om att i den starka försvarssatsningen avstå från att anskaffa kärnvapen. I ett anförande inför denna akademi i mars 1966 motiverade dåvarande statssekreteraren i försvarsdepartementet Karl Fritiofsson detta med ”att Sverige i allt väsentligt är under kärnvapenparaplyet på ungefär samma sätt som oss kringliggande länder kan sägas vara det” och att ”vår alliansfrihet och inriktning på neutralitet i krig betyder i detta sammanhang föga eller ens något.”

Så lät det inte alltid i debatten – men så var det.

Så kom då mer eller mindre plötsligt sammanbrottet för det sovjetiska imperiet. Det var en dramatisk tid. Historien ger oss mycket få exempel på överrustade imperier som avvecklas fredligt. Men Tyskland kunde återförenas. Och de väldiga sovjetiska stridskrafter som funnits långt in i Europas hjärta kunde successivt dras tillbaka.

Att Sverige var speciellt engagerad i denna väldiga process när det gäller Estland, Lettland och Litauen var naturligt. Och åter förändrades Sveriges säkerhetspolitiska situation på ett dramatiskt sätt. Nu skedde ett alldeles avgörande paradigmskifte också i vår säkerhetspolitik.

Med inspiration av Mats Bergquist brukar jag tala om de avgörande paradigmskiftena för Sverige i dessa hänseenden. 1523 – Sverige som självständig nation. 1630 – inledningen till den s k stormaktstiden. 1812 – denna slutgiltiga avveckling efter förlusten också av Finland och inledning till en epok där vi snarast sökte avståndet till vår kontinents förvecklingar och konflikter.

Men 1995 tog vi steget in i den Europeiska Union som genom fördraget i Maastricht lagt fast tydliga säkerhetspolitiska ambitioner. Det innebar att vi bröt upp från denna 1812 års politik och dess sentida variant under rubriken neutralitetspolitik.

När vi 1993 hade sänt en mekaniserad bataljon till kriget i Bosnien var det en medveten och tydlig signal om vår ambition att medverka till att hantera konflikter och bygga fred också i vår egen del av Europa. Sedan dess har ju närmare 22 000 personer från vår försvarsmakt tjänstgjort i serien av olika operationer på Balkan under först FN:s och sedan huvudsakligen Natos flagg.

Vårt engagemang på Balkan – militärt, diplomatiskt och inte minst genom vår roll i EU:s utvidgning – har varit ett konkret uttryck för en aktiv fredspolitik i vår egen del av världen. Att också försvaret måste förändras var uppenbart, men osäkerheten var samtidigt betydande. Under större delen av 1990-talet hölls därför grundläggande förmågor uppe.

Men ett historiskt och avgörande steg togs när det så kallade ”Opverket” – den krigsplanering vars olika alternativ i olika versioner hade styrt försvarets inriktning i cirka ett sekel – i all tysthet avskaffades kring år 2000. Och i och med främst försvarsbesluten 2000 och 2002 avskaffades ju hastigt mycket av det som varit stommen i våra försvarsansträngningar sedan mycket lång tid tillbaka.

Utan det gamla ”Opverket” kom i mångt och mycket medverkan i internationella operationer att bli styrande för det militära försvarets utveckling. Detta medan huvuddelen av det övriga totalförsvaret i stort sett lades ner.

Dessa internationella operationer var självfallet viktiga i sak. Men de var också viktiga för att i en ny situation skaffa oss bättre kunskaper om och erfarenheter av militär samverkan med ledande andra länder. I grunden låg dock ett antagande om att det gamla Krigsfall II knappast längre var möjligt.

I det storkrig som hade kunnat bryta ut i det delade Europa skulle det vara logiskt om Sovjetunionen också med utnyttjande av svenskt territorium skulle söka sig fram mot norra Atlanten. Detta för att kunna bryta de förbindelser mellan USA och Västeuropa som skulle vara avgörande för de västliga demokratiernas förmåga att stå emot en massiv offensiv av de samlade sovjetiska arméerna.

Men detta scenario var utan rimlig relevans med det kommunistiska väldets sönderfall och en Nato-allians som i Östersjöområdet flyttades från väster om oss i Lübecks utkanter till långt öster om oss vid Brest och Narva. Långsamt, och alls inte utan politiska svårigheter, förändrades också den grundläggande säkerhetspolitiska doktrinen.

Förändringen i sak hade kommit redan 1995. Men det var inte överallt som den och dess konsekvenser omedelbart kunde accepteras. 2002 kom det dock till en bred enighet i riksdagen. Den sade att militär alliansfrihet med dess möjlighet till neutralitet vid konflikter i vårt närområde ”har tjänat oss väl”. Och att ”för framtiden” gällde att ”hot mot freden och säkerheten kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder”. I tempusformerna låg en alldeles avgörande förskjutning.

Förvisso hade vi sedan lång tid tillbaka gett ett starkt stöd till Förenta Nationerna i tilltron till dess möjligheter att säkra fred och lösa konflikter. Och det gäller förvisso med samma kraft i dag. Men nu var situationen förändrad. Avgörande nu blev att medverka till att bygga upp en europeisk freds- och säkerhetsordning som kan ge trygghet och stabilitet åt vår kontinent i dess helhet.

Och Sveriges politik är tydlig. Med den formulering vi använder i regeringsförklaring och utrikesdeklaration: Vi vill vara en aktiv del av ett starkt, enat och öppet Europa.

Vårt intresse av en stark och framtidsinriktad europeisk union diskuteras ofta i ekonomiska termer – och betydelsen av det skall inte underskattas – men den har en kanske än viktigare säkerhetspolitisk dimension som behöver lyftas fram tydligare.

Också Nato-alliansen är ju en avgörande del av denna europeiska freds- och säkerhetsordning. Vi är inte medlemmar i denna, och jag har svårt att se att det skulle finnas nödvändiga politiska förutsättningar för förändring i det avseendet. Men vi utvecklar inte minst tillsammans med Finland ett aktivt partnerskap.

Och jag har i olika sammanhang understrukit den betydelse också vi fäster vid förpliktelserna i Nato-fördragets artikel fem för dess medlemsstater. Att vi då tänker speciellt på de berörda länderna i vår omedelbara närhet är rätt naturligt.

I det bredare säkerhetspolitiska perspektivet skall vi inte heller underskatta den långsiktiga betydelse som ligger i Europarådet med dess arbete för medborgerliga fri- och rättigheter eller OSCE med dess olika instrument såväl för detta som för arbete med nationella minoriteter. Inte minst minoritetsfrågor har, om de missköts, potential att utnyttjas för att undergräva staters säkerhet och integritet. Inte bara det gångna seklets, utan också det senaste decenniets, erfarenheter visar ju detta.

I ett av de senaste numren av akademiens med åren allt bättre tidskrift gör ledamoten Krister Andrén några anmärkningar i anslutning till försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport. Jag tror att de är av alldeles avgörande betydelse. Han skriver: ”Ett starkt, stabilt och sammanhållet Europa i en solid transatlantisk samarbetsrelation förblir grunden för svensk säkerhetspolitik. Ryssland är i det perspektivet alltid hanterbart. Ett svagt Europa öppnar däremot ofrånkomligen -nästan oberoende av Rysslands utveckling – för att stabiliteten och säkerheten i Europa kan utmanas.”

Så är det – och det alldeles oavsett hur oroad man är över allt mer av auktoritär utveckling, allt mer av nostalgisk närområdesambition och allt mer av militär modernisering i dagens Ryssland.

Det är utomordentligt svårt att tänka sig att något avgörande militärt hot med framgång skulle kunna riktas mot någon av EU:s eller Natos medlemsstaters integritet och överlevnad så länge detta samarbete fortfarande står starkt.

Först om detta skulle bryta samman, eller försvagas på ett avgörande sätt, skulle det kunna öppnas för mer hotfulla utvecklingar i Europa och i vårt närområde. Historiens tydliga lärdom är ju dessutom att avgörande ryska framstötar i Nordeuropa endast har skett när de på ett eller annat sätt haft stöd av eller varit förankrade hos någon annan dominerande europeisk makt.

Det var Napoleon som direkt eller indirekt gav grönt ljus till det avgörande anfallet på Finland 1808. Det var Hitler som i augusti 1939 gav grönt ljus till ockupationen av de tre baltiska staterna liksom anfallet på Finland. Att blicka bakåt är alltid viktigt eftersom det ju också ger en grund att stå på när vi försöker att blicka framåt.

Vi brukar säga att vår säkerhetspolitik ligger fast. I grundläggande avseenden är det självfallet så. Men i en värld i snabb förändring är det ju samtidigt tydligt att inte minst dess olika instrument måste förändras och utvecklas. Och jag skulle vilja diskutera dessa krav i termer av behovet av kunskaper, behovet av kontakter och behovet av kapaciteter i en modern och framtidsinriktad säkerhetspolitik.

Satsningar i alla dessa tre hänseenden – tre avgörande ”K:n” – ger oss tillsammans en säkerhetspolitik för att kunna möta kommande möjliga utmaningar, risker eller hot.

”Kunskaper”

Världen och Europa har, efter det kalla krigets slut, upplevt två utomordentligt framgångsrika decennier. I Europa har EU:s utvidgning skapat helt nya och bättre förutsättningar inte minst för länderna i östra och centrala Europa. I världen har vi sett hur miljon efter miljon har lyfts ur fattigdom, och hur en utveckling där klyftor mellan rika och fattiga länder vidgades nu håller på att vändas till sin motsats.

Jag brukar säga – utan att någon hittills har sagt emot mig – att det är de två bästa decennierna i mänsklighetens historia. Men när vi nu försöker att blicka framåt ter sig bilden mindre tydlig än vad vi skulle önska. Det är lätt att peka på osäkerheter.

Försvarsberedningen talar i sin säkerhetspolitiska rapport om att ”utvecklingen idag sker med större hastighet och är mer komplex och svårförutsägbar.”

Och i sin rapport inför det möte med EU:s stats- och regeringschefer som nästa vecka kommer att diskutera EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik skriver High Representative Catherine Ashton om att ”the world as a whole faces increased volatility, complexity and uncertainty”, och säger att ”Europe needs to develop the full range of its instruments, including its security and defence posture”. Hon efterlyser en bred strategisk debatt om detta mellan stats- och regeringscheferna.

Och det går väl i linje med förslag vi har presenterat. EU behöver en bred strategisk debatt och en tydlig global strategi. Den måste sedan ligga till grund för utnyttjande och utveckling av dess olika instrument för fred och säkerhet i vårt omedelbara närområde, liksom i närområdets närområde och i världen i övrigt.

Sverige tillhör världens mest globaliserade samhällen, och den utvecklingen har accelererat påtagligt. Exportens andel av vår ekonomi har i det närmaste fördubblats under två decennier. Samtidigt har invandring förändrat vårt samhälle. Allt fler svenska medborgare finns vid varje tidpunkt utanför våra gränser.

Flödessäkerhet – ett uttryck som finns också i försvarsberedningens rapport – har blivit centralt.

Vi ser ju hur vårt beroende av de allt viktigare flödena i yttre rymden, över haven och i cyberrymden blir allt större. Säkerhet kan inte längre definieras enbart i territoriella termer. Säkerheten i de globala flödena är viktiga för ett av världens mest globaliserade länder. Allt detta skärper närmast dramatiskt kraven på kunskap i bredaste bemärkelse. Att i en värld av tilltagande osäkerhet rätt kunna veta och rätt kunna bedöma. Kunskapsbaserad säkerhet blir ett nytt och avgörande begrepp. Viktiga steg har tagits.

Vi har under senare år satsat såväl på resurser för strategisk framsyn i regeringskansliet som på bättre möjligheter för vår underrättelsetjänst genom bland annat den viktiga FRA-lagen. Detta är satsningar som måste fortsätta. Vi behöver mer aktivt kunna följa och värdera utvecklingen i vår omvärld i en rad olika avseenden.

Att andra länder satsar på samordnade politiska och militära underrättelsetjänster är någonting vi har anledning att reflektera över. Jag tror också att det vore klokt att inom regeringskansliet under kommande år ge de samlade säkerhetsfrågorna en tydligare ställning.

Under mina år som utrikesminister har jag dessutom blivit än mer övertygad om vikten av att vi också har en försvarsforskning som ligger på yttersta framkant. Vi måste kunna värdera också vetenskaplig och teknisk utveckling. Det kan gälla massförstörelsevapen, cyberutveckling, globala fjärrstridsmedel eller genombrott i övrigt som kan leda till vad som kallas strategisk överraskning.

Förr var det relativt enkelt. Krigsfall II under några decennier – hålla reda på om det fanns tecken på att den 6:e armén i Petrozavodsk, den 26:e armén i Arkhangelsk eller den 30. armékåren i Viborg började fyllas upp. Nu möts vi i samarbete med andra av betydligt bredare och svårare utmaningar. Statssammanbrott söder om Medelhavet som leder till massiva flyktingströmmar. Terrorvåld på Afrikas Horn som kan leda in i vårt eget samhälle. Politiska omvälvningar med oklara konsekvenser i Europas östliga delar. Massiva försök att nätpenetrera våra högteknologiska industrier.

Att samla in och värdera kunskap är säkerhetspolitikens första och alldeles avgörande frontlinje. Här måste vi satsa mera, och här måste vi alldeles självklart också samarbeta öppet, förtroendefullt och konstruktivt med andra.

”Kontakter”

Om detta är den första frontlinjen så är de kontakter vi har självklart den andra. Vi är i dag medlemmar i en politisk allians med den också säkerhetspolitiska ambitionen att verka för fred i Europa. Det innebär – högst konkret – att varje kris eller utmaning som i sin förlängning skulle kunna utvecklas också till en mer konkret utmaning för vår egen säkerhet, kommer vi från första början att diskutera med och söka möta tillsammans med andra EU-länder. Det skall kanske noteras att huvuddelen av dessa länder också är medlemmar i Nato.

I sådana situationer är styrkan i vårt samlade samarbete inte bara inom den Europeiska Unionen. Även styrkan i vårt samarbete med andra länder av största betydelse. Vårt arbete med att stärka EU när det gäller den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken skall ses också i detta ljus. Och i sådana möjliga situationer handlar det kanske lika mycket om grundläggande förbindelser, förtroende och förståelse som om avsaknad eller närvaro av mer formella förpliktelser.

Att kontinuerligt visa vår vilja och förmåga att politiskt såväl som militärt kunna delta i olika koalitioner är självfallet viktigt också i detta avseende. Det kan handla om internationella väpnade operationer under FN:s, EU:s eller Natos flagg, men också om gemensamt politiskt agerande.

Här spelar självfallet vår utrikespolitik och diplomati en viktig roll. Också i sammanhang som dessa är det viktigt att vi har förtroendefulla och nära kontakter med alla de olika aktörer som är av betydelse.

”Kapacitet”

Med kunskapen som den första och kontakterna som den andra frontlinjen är det självfallet våra olika kapaciteter som är den tredje.

I en konkret kris har kunskaper alldeles säkert lett till kontakter som handlar om de olika kapaciteter som krävs för att möta olika situationer. Det handlar då inte enbart om de som ryms inom det militära försvaret, men att dessa då kan vara av utomordentligt stor – i kritiska fall t o m avgörande – betydelse, säger sig självt.

Efter att det gamla invasionsförsvaret hade försvunnit för mer än ett decennium sedan, och efter en mer osäker period, har det ju genom främst försvarsbeslutet 2009 inletts ett omfattande arbete för att systematiskt bygga upp en ny försvarsstruktur som kan vara ett starkt stöd för en samlade och modern säkerhetspolitik.

Om försvarspolitikens mer konkreta framtida inriktning har jag av lätt insedda skäl inte möjlighet att säga så mycket. På grundval av sin säkerhetspolitiska rapport har ju nu den parlamentariska försvarsberedningen uppdraget att till i slutet av mars nästa år lägga fram ett mer konkret förslag. Den perspektivplanering som försvarsmakten redovisat beskriver ju vältaligt de olika alls inte enkla avvägningar som beredningen står inför. I dessa är vi förvisso inte ensamma. Det finns knappt någon försvarsmakt som inte står inför svåra avvägningar som i alla fall till sin art är likartade.

Och vi vet historiskt att det tar sin tid att gå från gamla värnpliktssystem till mer kvalitetsinriktade system som land efter land successivt har infört. Av största betydelse också i detta sammanhang är att regeringen i mars 2010 gett förvarsmakten i uppdrag att utarbeta en försvarsplan med tillhörande operativ planläggning. Någon sådan har ju över huvud taget inte funnits sedan det gamla operativa verket avskaffades.

Nu växer sådana planer successivt fram. Det säger sig självt att de kommer att ge de närmare avvägningarna mellan de olika kapaciteter vi behöver också i det militära försvaret en betydligt fastare grund att stå på. Efter en period då försvarsanslagen successivt minskade, har regeringen sedan 2011 föreslagit successivt ökade anslag för att klara dels den framtida förnyelsen av flygstridskrafterna – vi kommer att få system i yttersta världsklass – och dels ökade kostnader för främst förbandsverksamheten i alla dess delar. Om denna utveckling med ökade anslag kommer att fortsätta blir en viktig fråga för försvarsberedningen att söka sig fram till.

Men det kräver ansvarstagande inte bara från de som i olika partier talar försvar – det kräver åtaganden från de som i olika partier har ansvar för den samlade politik man vill föra under kommande år. Alldeles bortsett från detta är det klart att ett ökat såväl nordiskt som europeiskt samarbete är både nödvändigt och önskvärt.

När jag talar här möts de nordiska försvarsministrarna i Helsingfors för att diskutera just detta. Med Finland har vi ju särskild anledning att diskutera dessa frågor. Och mot slutet av veckan träffas ju EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel för att diskutera utvecklingen av det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Sverige har ett starkt intresse i båda dessa avseenden. Kunskaper. Kontakter. Kapaciteter. Så skall vi successivt bygga vidare på vår samlade säkerhetspolitik i en föränderlig värld.

Men avgörande är detta: det starkaste värnet för freden och stabiliteten i Europa är och förblir integrationen mellan och av Europas demokratier. Så länge den står stark och utvecklas vidare, med tydlig förankring också i förbindelserna över Atlanten, har jag svårt att se utrymme för någon avgörande äventyrlighet från någon annan makt i vår omedelbara eller mer fjärran närhet.

Men skulle den försvagas på ett avgörande sätt kan mycket te sig annorlunda. Då kan USA:s ”pivot to Asia” bli betydligt mer konkret verklighet. Då finns risker för att ett fragmentiserat Europa också blir ett farligt Europa.

Historien har sina lärdomar. Och dem skall vi inte glömma ens i denna den accelererade globaliseringens tid.

Carl Bildt är Sveriges utrikesminister och ledamot av KKrVA

:)