≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Tisdagen den 21 maj genomförde KKrVA avdelning 1 ett symposium, kallat Hybridkrigföring, krig eller bara militära operationer? Åhörarna fick ta del av ett innehållsrikt program. Läs mer »

Nu finns skriften tillgänglig för fri nedladdning i KKrVA Bookstore »

Denna skrift handlar om framtiden i ett globalt perspektiv.

Framtidsbedömningar kommer ofta till korta. Likväl måste de göras, om vi ska ha något att utgå från. Själva insikten om mänsklig ofullkomlighet att se in i framtidens dimma innebär att vi behöver planera före en omvärldsutveckling som kan ändras snabbare än vår  anpassningsförmåga.

Den tid vi lever i präglas inte av brist på reella och potentiella kriser och krig. Den varningsklocka som klämtar kan knappast någon undgå att höra, inte ens den som vill uppfatta verkligheten som den borde vara och endast motvilligt ser den som den är.

Barometern visar stormstyrka, vilket påverkar säkerhetsbilden globalt, europeiskt och nationellt. Stormen behöver inte bryta ut, men den kan inte uteslutas. Vi behöver vara förberedda, mentalt på individnivå, förmågemässigt på nationell nivå.

Vid akademisammankomsten den 15 maj valdes överstelöjtnanten Carl Bergquist, strategiske rådgivaren Lars Burström, departementsrådet Annika Brändström, verksamhetsområdeschefen Rickard Knutsson, generaldirektören Dag Hartelius och generalsekreteraren Anna Wieslander in som nya ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Vid samma tillfälle kallades översten Ilmars A. Lejins Lettland, översten Bruce Acker och Policy Director Svein Efjestad Norge som ledamöter.

[continue reading…]

Ett närområde till Europa som innebär hot och utmaningar som påverkar vår kontinent och direkt/indirekt Sveriges säkerhet. Rapporten söker motverka ett alltför snävt fokus på Norden i den svenska säkerhetspolitiken.

Pris 100:- plus fraktkostnader.

Beställ rapporten här »

Hybridkrigföring, krig eller bara militära operationer?

KKrVA avdelning 1 och delprojektledare Operationskonst inom SES21 inbjuder till symposium om Hybridkrigföring

21 maj 2019 kl 12.30–17.00 på Försvarshögskolan, SÖ-hallen.

Symposiet är öppet även för utomstående.
Anmälan krävs och sker här »

Avsikten med symposiet är skapa en gemensam förståelse för vad i operationskonstens grunder, som fortfarande är relevant i modern krigföring. Utgångspunkten är det som kallas för ”Hybridkrigföring”, det skulle också kunna kallas ”gråzonsproblematik”. Till att börja med utreds om denna etikett är något väsentligt nytt eller om det är en förlängning av tidigare tänkande. En hypotes är att ”Hybridkrigföring” egentligen inte är så nytt filosofiskt och tankemässigt men att tekniken – framför allt cyberteknik och industrins produktionsteknik – skapat en förändrad spelplan och högre tempo. Dock är det fortfarande en fråga om att utnyttja motståndarens svagheter/sårbarheter och egen styrka – helst utan fullskaligt krig. [continue reading…]

Till gruppen intressanta svenska bloggar påförs ledamoten Lars-Erik Lundins dito https://www.lelundin.org vilken från dagens datum kontinuerligt kan följas.