≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

IRH bjuder in till seminarium om OSSE och motstridande berättelser om kalla krigets slut i Ryssland och i väst

Tid och plats: onsdag 23 januari, kl. 13.00 – 15.00, Rum A900, Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

Mer information finns här »

Av Tommy Jeppsson

Foto: Försvarsmakten
Den internationella miljön liksom den i vårt närområde har, jämfört med situationen tidigt 2018, inte undergått någon påtaglig förbättring, varför allvaret i de budskap som förmedlades under innevarande års Rikskonferens tydligt kunde kännas av såväl hos föreläsare som konferensdeltagare. Det är ett bestående huvudintryck efter årets konferens som genomfördes 13-15 januari med en bred representation från organisationssverige liksom närvaro av HM Konungen och HKH Kronprinsessan vilket bidrar till positiva signaleffekter avseende försvars- och säkerhetsfrågornas betydelse.

Och säkerhetsfrågornas ökade betydelse märks i vårt land. Myndigheterna med säkerhet på agendan liksom, som det uttrycktes, ”finansdepartementets ökade uppmärksamhet”, utgör tämligen handfasta bevis för detta. Något som krävs inte minst utgående från att närområdesperspektivet innefattar nordområdets ökande betydelse, höjd spänningsnivå i östersjöregionen och blickar vi i sydlig riktning handlar det om effekterna från migrationsströmmarna. Bland andra påverkansfaktorer på vår säkerhetspolitik kan antas att EU uppfattas vara vår viktigaste samarbetspartner för pågående regeringskonstellation, att handelskriget är ett hot mot stabiliteten och att det bland annat av dessa orsaker finns starka motiv att bygga säkerhet med andra. [läs mer…]

Fem lördagsföreläsningar

Kungl Krigsvetenskapsakadmien deltar tillsammans med Kungl. Örlogsmannasällskapet i en föreläsningsserie med fyra andra kungliga akademier. Temat är kyrkan, konsten och vetenskapen. Serien är fortsättningen på ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv. Föreläsningarna spänner således över så vitt skilda ämnen som kyrkans roll i Försvarsmakten, kyrkor som kosmologiska, rituella och sociala rum, prästerskapet som lantbrukets föregångsmän och orgelkonstens gyllene epok.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Kungl. Örlogsmannasällskapet (1771), Kungl Krigsvetenskapsakademien (1796) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). Föreläsningarna hålls kl. 14.00 i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm (förutom föreläsningen 16 februari som hålls i Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1–5, Stockholm).

Först ut är KKrVA och KÖMS Lördag 19 januari 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal

[läs mer…]

av Björn Anderson

Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten

Omvärlden vilar tyvärr inte. Vi vill skänka en särskild tanke till er som upprätthåller vår nationella beredskap eller genomför internationell insats under jul- och nyårshelgerna. Er insats är viktig och ni finns i våra tankar. Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten.
Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut. När vi ser tillbaka kan vi konstatera att det har varit mycket som hänt, både utrikes och hemmavid. För att fokusera på politiken inom vårt land, inte bara försvarspolitiken, kunde onekligen läget ha varit mer stabilt. Men samtidigt är försvarsfrågor, både vad avser det militära och civila försvaret, ämnen som sällan varit mer aktuella.

Under året har Akademien avslutat det treåriga projektet Krigsvetenskap i det 21:a århundradet, förkortat KV21, som omfattat både ett framtida militärt och civilt försvar. Lärdomarna från detta omfattande arbete har redovisats och diskuterats på akademisammankomster och symposier, vilka har varit välbesökta. Vår inriktning är att även framgent välkomna allmänheten till dessa. För den som ännu inte tagit del av arbetet finns slutrapporten från KV21, Ett trovärdigt totalförsvar med flera av projektets publikationer tillgängliga i Akademiens Bokshop. [läs mer…]

Strategic Challenges in the Baltic Sea Region

Russia, Deterrence, and Reassurance
Redaktör Ann-Sofie Dahl
Förord av Anders Fogh Rasmussen

Rabatterat erbjudande finns här »

Nu finns bilderna från Högtidsdagen tillgängliga för ledamöter. Gå till ledamotssidorna och logga in via ledamotsregistret. Saknar du inloggningsuppgifter får du nya till din epostadress om du först går till ledamotsregistret och följer instruktionerna vid länken angående saknade inloggningsuppgifter mitt på sidan.