≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Kungliga Krigsvetenskapsakademien
inbjuder Akademiens ledamöter till höstsymposium

”Totalförsvarskoncept 2030”

Onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 09.30 – 15.30
i Sverigesalen på Försvarshögskolan,
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm


Akademiens tvärvetenskapliga projekt ”Krigsvetenskap i 21.århundradet (KV 21)” är nu i ett stadium när projektets förslag rörande svenskt försvar, civilt och militärt, slutligt ska formas.

Akademiens avdelningar har under sommaren getts möjlighet att yttra sig över ett utkast till Totalförsvarskoncept 2030. Avdelningarnas yttranden har därefter beretts inom projektledningen. Under höstsymposiet ges nu Akademiens ledamöter en sista chans att diskutera projektets förslag i den form de har idag.

En slutrapport är tänkt att publiceras i samband med projektets avslutningskonferens 11-12 april 2018.

Anmälan krävs och görs här »

 
Varmt välkomna!
Björn Anderson
Ständig sekreterare


Program

09.30 Välkomstord
Akademiens styresman, Mikael Odenberg
09.35 Inledning
KV21 huvudprojektledare, Frank Rosenius
10.15 Kortfattad presentation av hot och brister, civilt och militärt, under fred och krig
Ledamöterna Lars Nylén och Jörgen Ericsson
11.00 Säkerhetspolitiska utgångspunkter
Ledamöterna Frank Rosenius och Jan Mörtberg
12.00 Lunch
Närvarande ledamöter bjuds på en lättare lunchbricka
12.40 Presentation och diskussion – militära förslag
Ledamoten Anders Carell med flera
13.50 Kaffe
14.10 Presentation och diskussion – civila förslag
Ledamoten Peter Lagerblad med flera
15.20 Avslutningsord
Huvudprojektledaren Frank Rosenius
15.30 Slut