≡ Menu

Kungl Krigsvetenskaps­akademien grundades 1796 av general­löjtnanten, friherre Gustaf Wilhelm af Tibell.
Akademien ska främja vetenskaper av bety­delse för fädernes­landets försvar samt följa och bevaka forsk­ning och utveck­ling av bety­delse för rikets säkerhet och försvar.
Akademiens vilja är att, som en oberoende institution, bidra till och delta i försvars- och säkerhetsdebatten.
Tibellska fonden är öppen för att stödja Akademiens verk­samhet som ett veten­skapligt instrument inom säkerhets- och försvars­området.
 Stöd Akademien! Lämna ett bidrag till Tibellska fonden!
Klicka på bilden för mer information.

Länken nedan leder till en ljudfil som utgör ledamoten Lars-Erik Lundins presentation angående kärnvapenförbudet. Efteråt följer frågor och kommentarer av Mikael Holmström, Anna Wieslander, Jan Mörtberg och Rolf Ekeus.

https://www.process-to-nuclear-free.com/kaumlrnvapenfoumlrbudet/om-forbudet-pa-krigsvetenskapsakademins-vintersymposium-112-2019

Fem lördagsföreläsningar

Kungl Krigsvetenskapsakadmien deltar tillsammans med Kungl. Örlogsmannasällskapet i en föreläsningsserie med fyra andra kungliga akademier. Temat är kyrkan, konsten och vetenskapen. Serien är fortsättningen på ett akademiöverskridande samarbete med avsikt att reflektera över företeelser utifrån akademiernas skilda perspektiv. Föreläsningarna spänner således över så vitt skilda ämnen som kyrkans roll i Försvarsmakten, kyrkor som kosmologiska, rituella och sociala rum, prästerskapet som lantbrukets föregångsmän och orgelkonstens gyllene epok.

Medverkande är representanter för Kungl. Akademien för de fria konsterna (1735), Kungl. Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien (1753), Kungl. Musikaliska akademien (1771), Kungl. örlogsmannasällskapet (1771), Kungl Krigsvetenskapsakademien (1796) samt Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (1811). Föreläsningarna hålls kl. 14.00 i Konstakademiens Hörsal, Fredsgatan 12, Stockholm (förutom föreläsningen 16 februari som hålls i Gustaf Vasa kyrka, Karlbergsvägen 1–5, Stockholm).

Först ut är KKrVA och KÖMS Lördag 19 januari 2019 kl 14.00 i Konstakademiens Hörsal

[continue reading…]

av Björn Anderson

Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten

Omvärlden vilar tyvärr inte. Vi vill skänka en särskild tanke till er som upprätthåller vår nationella beredskap eller genomför internationell insats under jul- och nyårshelgerna. Er insats är viktig och ni finns i våra tankar. Foto: Mats Nyström, Försvarsmakten.
Ännu ett händelserikt år går mot sitt slut. När vi ser tillbaka kan vi konstatera att det har varit mycket som hänt, både utrikes och hemmavid. För att fokusera på politiken inom vårt land, inte bara försvarspolitiken, kunde onekligen läget ha varit mer stabilt. Men samtidigt är försvarsfrågor, både vad avser det militära och civila försvaret, ämnen som sällan varit mer aktuella.

Under året har Akademien avslutat det treåriga projektet Krigsvetenskap i det 21:a århundradet, förkortat KV21, som omfattat både ett framtida militärt och civilt försvar. Lärdomarna från detta omfattande arbete har redovisats och diskuterats på akademisammankomster och symposier, vilka har varit välbesökta. Vår inriktning är att även framgent välkomna allmänheten till dessa. För den som ännu inte tagit del av arbetet finns slutrapporten från KV21, Ett trovärdigt totalförsvar med flera av projektets publikationer tillgängliga i Akademiens Bokshop. [continue reading…]

Strategic Challenges in the Baltic Sea Region

Russia, Deterrence, and Reassurance
Redaktör Ann-Sofie Dahl
Förord av Anders Fogh Rasmussen

Rabatterat erbjudande finns här »

Nu finns bilderna från Högtidsdagen tillgängliga för ledamöter. Gå till ledamotssidorna och logga in via ledamotsregistret. Saknar du inloggningsuppgifter får du nya till din epostadress om du först går till ledamotsregistret och följer instruktionerna vid länken angående saknade inloggningsuppgifter mitt på sidan.

Vid dagens högtidssammankomst i gamla Börshuset på Stortorget belönades ett antal välförtjänta personer av Kungl Krigsvetenskapsakademien och Lars och Astrid Albergers stiftelse. De fick motta sina medaljer och penninggåvor av Akademiens styresman Sverker Göranson.

Sverker Göranson och Frank Rosenius. Foto: Cia LiljetonViceamiralen och hedersledamoten Frank Rosenius tilldelades akademiens belöningsmedalj i guld i 15. storleken för synnerligen framstående arbete inom akademien. Under åren 2010 till 2014 var Rosenius styresman för akademien och under åren 2014 fram till idag har han lett akademiens forskningsprojekt KV21 – Krigsvetenskap i det 21.århundradet. Under sin tid som styresman initierade Rosenius flera projekt som låg i framkant i förhållande till försvarsberedningar och kommande politiska beslut. Av dessa projekt ska särskilt nämnas ”För Sveriges säkerhet”, ”Nato för och emot” och till sist nyss nämnda KV21. I det senare projektet antog han sig rollen som huvudprojektledare. Rosenius har hela tiden, både som styresman och huvudprojektledare, lett arbetet på ett inkluderande och målmedvetet sätt samt haft förmågan att styra arbetet till resultat som varit till gagn för ”fäderneslandets försvar”. Han har därvid aldrig frångått akademiens roll som en fristående och oberoende institution. [continue reading…]